ប្រជ្រុយ

ដោយWiktionary

( ន. ) សាច់​ដែល​ដុះ​ជា​ពក​តូច​ខ្ពស់​ជាង​សាច់​ប្រក្រតី មាន​សម្បុរ​ខ្មៅ​ឬ​ក្រហម​ក្រមៅ ។