ប្រណាំង

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

( កិ. ) ប្រឹង​ដណ្ដើម​យក​ឈ្នះ​គ្នា​ដោយ​ល្បឿន, ដោយ​កម្លាំង : ប្រណាំង​ទូក, ប្រណាំង​សេះ ។ ប្រណាំង​ប្រជែង ដណ្ដើម​ជែង​យក​មុខ, យក​ឈ្នះ ។ ប្រណាំង​វាស្នា (វាសនា) ប្រណាំង​បុណ្យ​ភ័ព្វ​គ្នា ។