ប្រណី

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

( កិ. ) ថ្នម​ដោយ​អាណិត, តាំង​សេចក្ដី​អនុគ្រោះ​លោះលា ។ ប្រើ​ជា ន. ក៏​បាន ។