ប្រតិទិន

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

(ម. ព. បដិទិន) ។