ប្រតិបត្តិ

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search
  1. (គណនូបករណ៍វិទ្យា) execute/run, exécuter ធ្វើសកម្មភាពឬធ្វើកិច្ចការ ដែលកំណត់ឬបញ្ជាដោយកម្មវិធីកុំព្យូទ័រ។
  2. ទាញយកកូដនៃកម្មវិធីបញ្ចូលទៅក្នុងមេម៉ូរី បន្ទាប់មកបំពេញកិច្ចការនោះ (នៅក្នុងភាសាសរសេរកម្មវិធី)។

(ម. ព. បដិបត្តិ) ។