ប្រទាក់

ដោយWiktionary

( កិ. ) ធ្វើ​ឲ្យ​ទាក់​ឆ្វាក់​នឹង​គ្នា, ទាក់​ចុះ​ទាក់​ឡើង​ខ្វាត់​ខ្វែង, ទាក់​ឆ្វាក់​ត​ៗ​គ្នា : ប្រទាក់​ជា​ក្រឡា ។ ប្រទាក់​ទង​សុក ដែល​កើត​ពី​មាតា​មួយ​ត្រូវ​គ្នា : បង​ប្អូន​ប្រទាក់​ទង​សុក (បង​ប្អូន​បង្កើត​រួម​ម្ដាយ​ជាមួយ​គ្នា) ។ ប្រទាក់​ប្រទង (ព. ប្រ.) ទាក់ទង​គ្នា​យ៉ាង​ជិត​ដិត ស្និទ្ធ​ស្នាល ហាក់​ដូច​ជា​គេ​ចង​ឆ្វាក់​គ្នា ។ ប្រទាក់​ប្រទើស (ព. ប្រ.) ទាក់​ទើស​ហាក់​ដូច​ជា​គេ​ចង​ប្រទាក់​គ្នា : ដើរ​ចុះ​ដើរ​ឡើង​ប្រទាក់​ប្រទើស​គ្នា ។