ប្រទះ

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

( កិ. ) ចួប, ចួប​គ្នា, ឃើញ​ដោយ​ឥត​ដឹង​ជាមុន; ស្រាប់​តែ​ចួប​ឬ​ស្រាប់​តែ​ឃើញ : ប្រទះ​ខ្លា, ប្រទះ​គ្រា​ក្រ, ប្រទះ​គ្នា​កណ្ដាល​ផ្លូវ ។ មិន​ដែល​ប្រទះ មិន​ដែល​ចួប, មិន​ដែល​ឃើញ ។ មិន​ដែល​ប្រទះ​ភ្នែក មិន​ដែល​បាន​ឃើញ​សោះ ។