ប្រធានាធិបតី

ពីWiktionary

ប្រធានាធិប៉ៈដី សំ.; បា. ( ន. ) (ប្រធាន + អធិបតិ; បធាន + អធិបតិ) អ្នក​ដែល​ជា​ធំ​ចម្បង​ជាង​គេ​ទាំងអស់ ។ អ្នក​ធំ​ដែល​ប្រជាជន​រើស​ឲ្យ​ធ្វើ​ជា​អធិបតី​ក្នុង​ប្រទេស (ជា​ជំនួស​ក្សត្រិយ៍​ទ្រង់​រាជ្យ) ។