ប្រពៃណី

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

--នី មើល​ក្នុង​ពាក្យ បវេណី ។