ប្រព័ន្ធ

ពីWiktionary


--ពាន់ សំ.; បា. ( កិ. ) (ប្រ + ពន្ធ; ប + ពន្ធ “ចង​រឹតរួត, ឆ្វាក់​ជំពាក់”) ចង​រឹតរួត, ចចងឆ្វាក់។ ; ចង​ក្រង​ជា​គាថា​ឬ​ជា​កាព្យ : ប្រព័ន្ធ​គាថា​សំស្ក្រឹត​ឬ​គាថា​បាលី, ប្រព័ន្ធ​កាព្យ គឺ​តែង​គាថា, តែង​កាព្យ ។ អ្នក​ប្រព័ន្ធ អ្នក​តែង​សេចក្ដី​ជា​កាព្យ​រាយ​ឬ​ជា​គាថា, ជា​កាព្យ ។

  1. (កម្មវិធី) system, système សំណុំឧបករណ៍ កម្មវិធី ឬបរិក្ខារកុំព្យូទ័រដែលត្រូវបានគេរៀបចំនិងប្រើប្រាស់បញ្ចូលគ្នាក្នុងគោលបំណងណាមួយ។