ប្រភស្សរ

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

ប្រៈភ័ស-សៈ រ៉ៈ ឬ​ប្រភ័ស-ស សំ.; បា. ( ន. ) (បភស្សរ) សម្បុរ​ភ្លឺ​ផ្លេក​ៗ: ពន្លឺ​ចិត្ត​ប្រក្រតី គឺ​ពន្លឺ​ចិត្ត​ដែល​មិន​ទាន់​មាន​គ្រឿង​សៅហ្មង​មក​ប៉ះ​ពាល់ ។ គុ. ដែល​ភ្លឺ​ផ្លេក, ដែល​ភ្លឺ​ចាំង, ព័ណ៌​គ្រាប់​ភ្លៀង : មាន​កាល​ខ្លះ, ព្រះ​សម្មាសម្ពុទ្ធ​ទ្រង់​បញ្ចេញ​ដោយ​ឈាន​ឫទ្ធិ​នូវ​រស្មី ៦ ព័ណ៌​ឲ្យ​ផ្សាយ​ចេញ​អំពី​ព្រះ​សរីរ​កាយ, គឺ​រស្មី​ព័ណ៌​ខៀវ, លឿង, ក្រហម, ស, ហង្សបាទ, ប្រភស្សរ ហៅ​ថា ឆព្វណ្ណរង្សី ឬ ឆ័ព្វណ៌រស្មី ឬក៏ ឆ័ទ្ពណ៌រស្មី ។