ប្រភេទ

ពីWiktionary

--ភេត សំ.; បា. ( ន. ) (បភេទ) បែប, យ៉ាង, បែប​យ៉ាង; ចំណែក, បែប​បទ​ដែល​ចែក​ចេញ​ជា​ពួក​ដោយ​ឡែក, សេចក្ដី​ផ្សេង​គ្នាឬ : ធម៌​នេះ​មាន​ច្រើន​ប្រភេទ; ប្រភេទ​ទី ១, ប្រភេទ​ទី ២, ។hល។

  1. species, espèce ផ្នែកតូចបំផុតនៃវគ្គីសាស្ត្រ។ ឧ.ល្ងស្ថិតក្នុងប្រភេទ សេសាមូម អាំងឌីកូម (sesamum indicum)។