ប្រភេទ

ដោយWiktionary

--ភេត សំ.; បា. ( ន. ) (បភេទ) បែប, យ៉ាង, បែប​យ៉ាង; ចំណែក, បែប​បទ​ដែល​ចែក​ចេញ​ជា​ពួក​ដោយ​ឡែក, សេចក្ដី​ផ្សេង​គ្នា : ធម៌​នេះ​មាន​ច្រើន​ប្រភេទ; ប្រភេទ​ទី ១, ប្រភេទ​ទី ២, ។ល។