ប្រមាញ់

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

--ម៉ាញ់ ( ន. ) អ្នក​បាញ់​សត្វ, អ្នក​បរ​បាញ់​សត្វ (ព្រាន) ។