ប្រមាត់

ពីWiktionary

--ម៉ាត់ ( ន. ) ឈ្មោះ​អាការៈ​មួយ​ប្រភេទ​នៅ​ក្នុង​ខ្លួន​មនុស្ស​សត្វ ជា​កន្លែង​ដក់​ទឹក​លឿង​មាន​រស​ល្វីង​ឆ្អាប ជា​ជំនួយ​នាំ​ឲ្យ​អាហារ​រលួយ​ទ្រោម​ចុះ ។