ប្រមឹក

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

--ម៉ឹក ( ន. ឬ គុ. ) អ្នក​ដែល​កាន់​ទម្លាប់​ផឹក​សុរា​ដល់​ស្រវឹង; ដែល​ញៀន​ឬ​ជាប់​សុរា​ : ប្រមឹក​ញៀន​ជាប់ តាម​ទម្លាប់​ច្រើន​តែ​ភ្លេច​ខ្លួន ។ (ព. កា.) : ប្រមឹក​សាវ៉ា កាល​បើ​ត្រូវ​ស្រា ស្រវឹង​ភ្លេច​ខ្លួន ពោល​ពាក្យ​ឡេះឡោះ ដដែល​ផ្ទួន​ៗ ពុំ​មាន​ក្ដី​ស្ងួន ប្រណី​គ្រួសារ ។