ប្រមូល

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search
  1. --ម៉ូល ( កិ. ) ធ្វើ​ឲ្យ​មូល, ឲ្យ​រួបរួម​គ្នា​មិន​ឲ្យ​រាត់រាយ​ឬ​ខ្ចាត់ខ្ចាយ : ប្រមូល​គ្នា, ប្រមូល​ស្រូវ, ប្រមូល​របស់, ប្រមូល​ប្រាក់ ។
  2. ភូមិនៃឃុំត្រមែង