ប្រមោយ

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search
  1. --ម៉ោយ ( ន. ) ដៃ​ដំរី ។
  2. ឃុំនៃស្រុកវាលវែង
  3. ភូមិនៃឃុំប្រមោយ