ប្រលេឡូក្រាម

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

(ធរណីមាត្រ) parallelogram, parallélogramme ចតុកោណដែលមានជ្រុងស្របគ្នាពីរៗ។ ឧ. ចតុកោណ ABCD ជាប្រលេឡូក្រាមដែលបានបង្ហាញក្នុងរូប។