ប្រលោម

ដោយWiktionary
Jump to navigation Jump to search

--ល៉ោម សំ.; បា. ( កិ. ) (ប្រលោភ; បលោភ) ល្បួង, និយាយ​បញ្ចូល​ចិត្ត​ឲ្យ​ដោយ​តាម : ប្រលោម​យក​មនុស្ស​របស់​គេ, ប្រលោម​យក​ទ្រព្យ​គេ, ប្រលោម​កូន​គេ​នាំ​រត់​ទៅ​បាត់ ។