ប្រវត្តិវិទ្យា

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search
  1. (ប្រវត្តិសាស្ត្រ) history, histoire ការសិក្សាអំពីព្រឹត្តិការណ៍អតីតកាល ជាពិសេសស្ដីអំពីមនុស្សជាតិ។ មុខវិជ្ជាដែលសិក្សាអំពីនយោបាយ សេដ្ឋកិច្ច សង្គម វប្បធម៌ សាសនា និង ធម្មជាតិ...។