ប្រហក

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

( កិ. ) ស៊ក​បន្លួញ​បញ្ចូល​ក្នុង​ដំណាប់ ឬ​ស៊ក​ស្នូល​អ្វី​មួយ​ក្នុង​បំពង់, ក្នុង​ប្រហោង ។