ប្រហែល

ពីWiktionary

សំ. ( និ. ) (ប្រហេលី, ប្រហេលិកា ប្រើ​ជា ន. “ប្រស្នា, ការ​សួរ​ដណ្ដឹង; កល, កិច្ចកល, ឧបាយ​កល”) ដូច​យ៉ាង, ដូច​ជា : ប្រហែល​យ៉ាង​អ្នក​មិន​គួរ​វា​នឹង​ហ៊ាន​មើល​ងាយ​សោះ ! ។ ប្រមាណ​ជា, ស្មាន​ជា, ទំនង​ជា : ប្រហែល​ប៉ុន្មាន​នាក់ ?, ប្រហែល ២០ នាក់; ប្រហែល​ជា​គេ​នឹង​មិន​មក​ទេ​ដឹង ?; ការ​នុះ​ប្រហែល​ជា ៥ ថ្ងៃ​ទៀត​ទើប​ហើយ​ស្រេច ។ គុ. ឬ កិ. វិ. ដែល​ស្មើ​គ្នា, ដែល​ដូច​គ្នា : មាន​ចំណេះ​ប្រហែល​គ្នា; ដាក់​ថែម​ឲ្យ​បាន​ច្រើន​ប្រហែល​គ្នា, ដើរ​លឿន​ប្រហែល​គ្នា ។