ប្រហោង

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

( ន. ) ទីទៃ​ពី​តាន់ គឺ​ចន្លោះ, រន្ធ, រូង, ព្រង់, ប្រឡោះ ។ (ព. ប្រ.)ប្រហោង​ទោស ចន្លោះ​ទោស គឺ​ឱកាស​ឬ​ចន្លោះ​នៃ​ទោស​ដែល​ល្មម​ឲ្យ​គេ​ចាប់​ថ្នាក់​បាន ។