ប្រអប់

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

( ន. ) គ្រឿង​ប្រើប្រាស់​ធ្វើ​ដោយ​ឈើ​ឬ​ដោយ​លោហ​ជាតិ​ជាដើម មាន​មេ មាន​គ្រប ខ្លះ​ឥត​ត្រចៀក ខ្លះ​មាន​ត្រចៀក ទំហំ​តូច​ឆ្ងាយ​ពី​ហឹប​ចុះ​រៀង​មក, មាន​ទ្រង់ទ្រាយ​ច្រើន​បែប, សម្រាប់​ដាក់​វត្ថុ​ផ្សេង​ៗ មាន​បារី, ស្លា, ថ្នាំ ជាដើម : ប្រអប់​មាស, ប្រអប់​ប្រាក់, ប្រអប់​ស្ពាន់, ប្រអប់​ពក ។ល។ ព. ប្រ. ប្រអប់​មាត់ ប្រអប់​គឺ​មាត់ (មាត់) : ប្រយ័ត្ន​ប្រអប់​មាត់ ។