ប្រា

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

( ន. ) ឈ្មោះ​ត្រី​រំឥល​មួយ​ប្រភេទ ពួក​ត្រី​ទីពោ : ត្រី​ប្រា, ងៀត​ប្រា ។