ប្រាក់

ពីWiktionary
  1. ( ន. ) រ៉ែ ឬ​រតន​វត្ថុ​មួយ​ប្រភេទ​មាន​សម្បុរ-ស សាច់​រឹង​មាន​តម្លៃ​រង​បន្ទាប់​ពី​មាស​មក, ជា​របស់​សម្រាប់​ចាយ​និង​ប្រកប​ការ​បាន​ច្រើន​យ៉ាង... : ប្រាក់​មួយ​រៀល, ប្រាក់​ដួង, ប្រាក់​ណែន, ប្រាក់​សុទ្ធ ។ ប្រអប់​ប្រាក់ ផ្តិល​ប្រាក់ ប្រអប់, ផ្តិល​ដែល​ធ្វើ​ដោយ​ប្រាក់ ។ ក្រដាស​ដែល​ចេញ​ឲ្យ​ប្រើ សម្រាប់​ចាយ​ជា​ជំនួស​ប្រាក់ ក៏​ហៅ​ថា ប្រាក់ ដែរ : ប្រាក់​មួយ​រៀល, ប្រាក់​ប្រាំ​រៀល (គួរ​ហៅ ធន​បត្រ ឬ ហិរញ្ញបត្រ វិញ) ។ល។
  2. ភូមិនៃឃុំសាមគ្គី

silver

សទិសន័យ[កែប្រែ]