ប្រាក់ពិន័យ

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search
  1. (ច្បាប់) fine, amende ទណ្ឌកម្មជាប្រាក់ ដែលបញ្ញត្តិឡើងដោយច្បាប់រដ្ឋប្បវេណី ឬ នីតិវិធីរដ្ឋប្បវេណី ហើយដែលត្រូវប្រកាសឡើងដោយតុលាការផ្នែករដ្ឋប្បវេណីនៅក្នុងករណី ដែលមានការបំពានច្បាប់នេះ។