ប្រាង្គ

ដោយWiktionary

ប្រាង សំ. ( ន. ) (< ប្រ + អង្គ) ស្តូប ឬ ប្រាសាទ​ដែល​មាន​កំពូល​ខ្ពស់ ស្ថិត​នៅ​លើ​ទី​លាន​ច្រើន​ថ្នាក់​ឬ​មួយ​ថ្នាក់​ពីរ​ថ្នាក់ ច្រើន​តែ​មាន​រាង​​ច្រឡោ​តាំង​ពី​ក្រោម​រហូត​ដល់​កំពូល ។