ប្រាង្គណ៍

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

ប្រាង សំ. ( ន. ) (ប្រាង្គណ) ទី​វាល​ជា​ធ្លា, ទី​ផ្ទៃ​វាល​យ៉ាង​ដូច​ទី​វាល​មុខ​ផ្ទះ, មុខ​ប្រាសាទ, ដំណាក់ ជាដើម (ម. ព. ប្រាង្គ ផង) ។