ប្រាថ្នា

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

សំ.; បា. ( ន. ) (ប្រាថ៌នា; បដ្ឋនា) ការ​តាំង​បំណង, ការ​ផ្គង ឬ​តាំង​សូម​សំណូម​សូម​ឲ្យ​បាន​សម្រេច​ដូច​បំណង : មាន​ប្រាថ្នា, តាម​ប្រាថ្នា, បាន​សម្រេច​ដូច​ប្រាថ្នា ។ ខ្មែរ​យើង​ច្រើន​ប្រើ​ជា កិ. ប៉ង, តាំង ឬ ផ្គង​បំណង, នឹក​ប៉ង​ឲ្យ​បាន​ដូច​ចិត្ត​ចង់ : ប្រាថ្នា​ឲ្យ​បាន​ត្រាស់​ជា​ព្រះ​ពុទ្ធ, ប្រាថ្នា​ឲ្យ​បាន​កូន, ប្រាថ្នា​សូម​ឲ្យ​បាន​ប្រកប​ដោយ​សេចក្ដី​សុខ ។