ប្រាម

ពីWiktionary

( កិ. ) ឃាត់​មុន, ហាម, ដាក់​បម្រាម ។ ប្រាម​ប្រាប់ ឬ ប្រាប់​ប្រាម ប្រាប់​ដោយ​ហាម, ដោយ​មាន​បម្រាម (ម. ព. ប្រាប ផង) ។