ប្រាំ

ពីWiktionary

( ប. សំ. ) ចំនួន​បួន​និង​មួយ (៥) ។

  1. សាងដោយជយវម៌្មទី៤ សតវត្សទី១០ រចនាបថកោះកេរ ព្រហ្មញ្ញសាសនា