ប្រាំ

ដោយWiktionary
Jump to navigation Jump to search

( ប. សំ. ) ចំនួន​បួន​និង​មួយ (៥) ។

  1. សាងដោយជយវម៌្មទី៤ សតវត្សទី១០ រចនាបថកោះកេរ ព្រហ្មញ្ញសាសនា