ប្រាំ

ដោយWiktionary

( ប. សំ. ) ចំនួន​បួន​និង​មួយ (៥) ។