ប្រាំបី

ដោយWiktionary

( ប. សំ. ) ចំនួន​ប្រាំ​និង​បី (៨) ។