ប្រាំបួន

ពីWiktionary

( ប. សំ. ) ចំនួន​ប្រាំ​និង​បួន (៩) ។