ប្រីតា

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

--ដា សំ.; បា. ( ន. ) (ប្រីត; បីត, បីតិត កិ. ឬ គុ. “ផឹក, ឆ្អែត​ចិត្ត​ដោយ​អំណរ​ដ៏​វិសេស​ឬ​ដែល​ផឹក; ដែល​ឆ្អែត​ចិត្ត​ដោយ​អំណរ​ដ៏​វិសេស”) ដូច​គ្នា​នឹង បីតិ ដែរ; ច្រើន​និយាយ​ថា ប្រីតា​ប្រាមោទ្យ គឺ​ប្រីតា​និង​ប្រាមោទ្យ (បីតិ និង បាមោជ្ជ) ។