ប្រុយ

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

(ម. ព. ប្រី) ។

( កិ. វិ. ឬ គុ. ) ដែល​ស្ដើង​ប៉ើងរ៉ើង, រ៉ុយ, រ៉ុយ​ៗ : ភ្លៀង​ប្រុយ​ៗ ។ ប្រុយ​ៗ