ប្រេង

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

( ន. ) វត្ថុ​រាវ សម្រាប់​លាប, សម្រាប់​អុជ : ប្រេង​កាត, ប្រេង​ដូង, ប្រេង​សណ្ដែក, ប្រេង​ល្ង ។ល។