ប្រៃ

ដោយWiktionary
Jump to navigation Jump to search
  1. ( គុ. ) ដែល​មាន​រស​អំបិល ឬ​មាន​រស​ដូច​អំបិល (ទី​ទៃ​ពី​សាប) : រស​ប្រៃ, សម្ល​ប្រៃ, ខ្ទឹម​ប្រៃ, ក្ដាម​ប្រៃ, ត្រី​ប្រៃ ។ល។ ព. ប្រ. ដែល​មាន​អំណាច, មាន​ថ្វី​មាត់ : មនុស្ស​ប្រៃ, សម្ដី​ប្រៃ, ទឹក​មាត់​ប្រៃ ។
  2. ភូមិនៃឃុំអណ្ដូងទឹក