ប្រៃសណីយ៍

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

អាន​ជា​អញ្ញត្រ​សព្ទ​ថា​ប្រៃ សៈនី សំ.; បា. ( ន. ) (បេសនីយ) ក្រុម​រាជការ​ទទួល​បន្ទុក​ខាង​ការ​បញ្ជូន​និង​ការ​ដឹក​នាំ​សំបុត្រ​ស្នាម​ផ្សេង​ៗ​ជាដើម ។ ផ្ញើរ​សំបុត្រ​តាម​ប្រៃសណីយ៍, ក្រសួង​ប្រៃសណីយ៍​និង​ទូរគមនាគមន៍ ។