ប្លង់

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search
  1. (ធរណីមាត្រ) plan គំនូសបំព្រួញពីរវិមាត្រ (2 Dimension or 2D) ដែលមានខ្នាតបញ្ជាក់ដោយបង្ហាញអំពីទីតាំងនិងទំហំឬផ្នែកណាមួយ។
  2. (សំណង់, ស្ថាបត្យកម្ម, វិស្វកម្ម) ផែនទីលំអិតដែលបង្ហាញពីអគារ ឬ ទីក្រុង គំនូរលំអិតដែលបង្ហាញពីអគារ។
  3. (ស្ថាបត្យកម្ម, សិល្បៈ, បុរាណវត្ថុវិទ្យា) ផែនទីផ្ទៃរាបខ្នាតតូចដែលជាកំណត់ត្រាដោយគំនូស បង្ហាញពីទម្រង់និងលក្ខណៈទីតាំងនៃបុរាណវត្ថុសិល្បៈ បុរាណអចលនវត្ថុ បុរាណសរីរវត្ថុ បុរាណភូគព្ភវត្ថុ និងរចនាសម្ព័ន្ធសំណង់ ដែលអាចមើលឃើញនៅក្នុងស្ថានីយឬរណ្ដៅកំណាយ។
  4. ភូមិនៃឃុំប៉ាតេ