ប្លាធូ

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

ស. ( ន. ) (ប្លាទូ អ. ថ.--ធូ) ឈ្មោះ​ត្រី​សមុទ្រ​មួយ​ប្រភេទ : ប្លាធូ​ចំហុយ, ប្លាធូ​ចៀន; អ្នក​ស្រុក​កំពត​ហៅ ត្រី​កាម៉ុង ។