ប្លុក

ដោយWiktionary

( ឧ. ) សូរ​ឮ​ដោយ​បោះ​ឬ​ទម្លាក់​អ្វី​ៗ​ទៅ​ក្នុង​រណ្ដៅ, ក្នុង​រន្ធ ជាដើម ។ កិ. វិ. ដែល​ចូល​ភ្លាម​ក្នុង​បន្ទប់​ជាដើម : ចូល​ប្លុក​ក្នុង​បន្ទប់ ។