ប្លូក

ដោយWiktionary
Jump to navigation Jump to search

( ឧ. ) សូរ​ឮ​ដោយ​ធ្លាក់​អ្វី​ដែល​តូច​ធ្ងន់​ទៅ​ក្នុង​ទឹក​ឬ​លុយ​ទឹក​លើក​ជើង​ខ្ពស់​ៗ : ធ្លាក់​កាំបិត​បត់​ទៅ​ក្នុង​ទឹក​ប្លូក, លុយ​ទឹក​ប្លូក​ៗ ។ ប្លូក​ៗ