ប្លែក

ដោយWiktionary

( គុ. ឬ កិ. វិ. ) ចម្លែក : មនុស្ស​ប្លែក, របស់​ប្លែក; ចេះ​ប្លែក, យល់​ប្លែក​ពី​គេ ។