ប្អូន

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

( ន. ) អ្នក​ដែល​ទីទៃ​ពី​បង គឺ​អ្នក​កើត​ក្រោយ ដែល​ឃើញ​ពន្លឺ​ព្រះ​អាទិត្យ​ក្រោយ ដែល​មាន​អាយុ​តិច​ជាង​បង : ប្អូន​ប្រុស, ប្អូន​ស្រី, ប្អូន​បង្កើត, ប្អូន​បង្កើត​ពោះ​មួយ, ប្អូន​បង្កើត​ម្ដាយ​ទីទៃ; ប្អូន​បង្កើត​ឪពុក​ទីទៃ; ប្អូន​ថ្លៃ​ប្រុស, ប្អូន​ថ្លៃ​ស្រី; ប្អូន​ជីដូន​មួយ, ប្អូន​ជីទួត​មួយ, ប្អូន​ជីលួត​មួយ, ប្អូន​ធម៌, ប្អូន​សុំ...។ ពាក្យ​ទំយើ​ថា អូន (ម. ព. បង ទៀត​ផង) ។