ប្អេរ

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search
  1. អតីតឃុំនៃស្រុកកំពង់ឆ្នាំង
  2. សង្កាត់នៃក្រុងកំពង់ឆ្នាំង
  3. អតីតភូមិនៃឃុំប្អេរ
  4. ភូមិនៃសង្កាត់ប្អេរ