ផង

ពីWiktionary

( និ. ) ជាមួយ, នឹង, ទាំង; ខ្លះ; ដែរ : វាយ​ផង​ជេរ​ផង; ចាន​ផង​ឆ្នាំង​ផង; ខ្វាក់​ផង​ថ្លង់​ផង; ជួយ​គ្នា​ផង; ឲ្យ​ខ្ញុំ​ទៅ​ផង ។ ពួក​ផង ពួក​ជាមួយ, ពួក​ដែល​ចូល​គំនិត​ឬ​ចូល​ដៃ​ជាមួយ ។ អ្នក​ផង, ជន​ផង, អ្នក​ផង​ទាំងពួង មហា​ជន, ជនានុជន, ពួក​ជន, អ្នក​ទាំងពួង ។ អ្នក​ស្រុក​ភូមិ​ផង​របង​ជាមួយ អ្នក​ស្រុក​ដែល​នៅ​ភូមិ​រួម​របង​ជាមួយ​គ្នា ។

( អា. និ. ) នៃ ។ ព. សា. សម្រាប់​ប្រើ​ជា​ជំនួស​ពាក្យ នៃ ជា​សាមី​សម្ពន្ធ : នេះ​របស់​ផង​ខ្ញុំ, នុ៎ះ​របស់​ផង​ប្អូន​ខ្ញុំ ។ និយាយ​បញ្ជាក់​ជា ផង់ ក៏​មាន : របស់​ផង់​ខ្ញុំ; ក្លាយ​មក​ទៀត​ថា ផន់ ឬ ផិន ក៏​មាន : របស់​ផន់​ខ្ញុំ, របស់​ផិន​ខ្ញុំ (ប្រើ​តាម​ទម្លាប់, ប៉ុន្តែ​ត្រូវ​សរសេរ ផង ទើប​ត្រឹមត្រូវ) ។