ផលគុណ

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

(គណិតវិទ្យា) product, produit លទ្ធផលនៃវិធីគុណនៃច្រើនចំនួន។ ឧ. ចំនួន ១៥ ជាផលគុណនៃពីរចំនួន ៥ និង ៣។