ផលដក

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

(គណិតវិទ្យា) difference, différence ចំនួនដែលបានមកពីការដករវាងតំណាងដក និង តួដក។ ឧ. ៨-៣ = ៥, ៥ ជាផលដក។