ផលប្រយោជន៍សាធារណៈ

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search
  1. public interest, intérêt public ផលប្រយោជន៍ទូទៅរបស់ប្រជាពលរដ្ឋ នឹងសង្គម។ ឧ. ស្ពាន ថ្នល់ បម្រើផលប្រយោជន៍សាធារណៈ។